Project Description

Næring/kontor

Interiørarkitekten skaper merverdi

1. Førstelinjekompetanse

Entreprenører, bygningsarkitekter og økonomer har hver sine innfallsvinkler til utvikling av næringsbygg. Interiørarkitektene er blant dem som kjenner sluttbrukerne av lokalene best, og erfaring gjør at vi raskt forstår skiftende kundeønsker. Ramsøskar har følsomhet for ulike segmenters prioriteringer og økonomiske tålegrenser og ser fort hvordan udekkede behov kan dekkes. Analyser og finsegmentering er vårt fag. Med vår kompetanse treffer du lettere markedet ditt.

2. Spesialist på utforming av arbeidsplasser

Arbeidsplasser som fungerer 100 % i dag, gjør ikke nødvendigvis det i morgen.  Digitalisering, nye arbeidsmåter og nye måter å møte kundene på gjør det nødvendig å planlegge annerledes enn tidligere. Ramsøskar føler arbeidslivet på pulsen og skaper arbeidsplasser som til en hver tid er tilpasset bedriftens arbeidsprosesser og gjenspeiler bedriftens identitet.

3. Blikk for konsepter

Ramsøskar er spesialist på helhetlige løsninger for kontor- og næringslokaler. I tett samarbeid med oppdragsgiver utvikler vi et konsept eller en stil som samsvarer med det helhetsinntrykket bedriften ønsker å formidle til sine omgivelser. Konseptet er den røde tråden i prosjektet og omfatter forslag til planløsning, innredning, arbeidsplassutforming, farger, materialer, tekstiler og belysning.

Når det er naturlig, for eksempel i store prosjekter beregnet på ulike leietakere, bruker vi verktøyet konseptpakker, dvs. at vi foreslår et begrenset antall ulike stiler som leietakerne kan velge mellom.  Dette effektiviserer utleieprosessen for alle parter.

  • Mange leietakere vil i praksis oppfatte konseptpakkene som skreddersøm. Langdryge leietakerprosesser elimineres eller reduseres til et minimum.
  • For gårdeieren blir det enklere å vise utleieobjektets potensial. Velger man interiørkonsepter som varer, overlever oppgraderingene flere leieforhold.
  • Tiden fra signering av kontrakt til innflytting reduseres. Prosjekteringen blir enklere og leveringstidene kortere.
  • Gårdeieren oppnår kostnadsreduksjon, og leietakeren unngår tillegg og endringer som i sin tur øker leieprisen.

4. Prosesskompetanse

Byggeprosjekter er kompliserte, og alle beslutninger må tas i riktig rekkefølge. Feilvurderinger kan selvsagt rettes opp, men bommer man på de grunnleggende spørsmålene, blir det enten umulig eller veldig kostbart å justere kursen.  Det ser vi i de tilfellene hvor vi kommer for sent inn i arbeidsprosessen. Noen ganger ser vi det også når kunden selv følger opp gjennomføringen av prosjektet. Ramsøskar kjenner kostnadsdriverne, har byggteknisk kompetanse og kunnskap om forskrifter og annet regelverk som må følges.

Kontorinnredning